• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 รายงานการศึกษา โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 03 มกราคม 2014 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
2 คู่มือการประเมินอาคารและสภาพแวดล้อมภายหลังการออกแบบและใช้งาน วันที่ 06 ธันวาคม 2012 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
3 คู่มือการวางแผนบริหารงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่(สถานบริการสุขภาพ) วันที่ 01 สิงหาคม 2012 0
4 การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสำหรับสถาปัตยกรรมศูนย์สุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน ในประเทศ วันที่ 01 สิงหาคม 2012 0
5 การศึกษาเพื่อกำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมสำหรับ บริการเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลศูนย์ วันที่ 01 สิงหาคม 2012 0
6 การศึกษาเพื่อกำหนดและจัดทำรูปแบบมาตราฐานอาคารสถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ (ระดับกลาง) วันที่ 01 สิงหาคม 2012 0
7 แนวทางการกำหนดราคากลาง,การตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างและการตรวจการจ้างงานประมาณราคา วันที่ 30 กรกฎาคม 2012 0
   

Page 1 Of 3