• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 มาตรฐานวิชาชีพ กองแบบแผน วันที่ 25 ตุลาคม 2016 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 "โครงการออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้าง (แบบมาตรฐาน) อาคารสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ" วันที่ 05 ตุลาคม 2016 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองแบบแผน
3 ผังหลักโรงพยาบาลนครปฐม วันที่ 04 ตุลาคม 2016 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองแบบแผน
4 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการควบคุมกำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 612 แห่ง วันที่ 04 ตุลาคม 2016 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองแบบแผน
5 สรุปผลนิเทศติดตามคุณภาพเป้าหมายเดิม 2558 วันที่ 04 ตุลาคม 2016 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองแบบแผน
6 อาคารระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล วันที่ 03 ตุลาคม 2016 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองแบบแผน
7 โครงการคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 03 ตุลาคม 2016 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองแบบแผน
   

Page 1 Of 6