• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) อาคารสูง 9 ชั้น จังหวัดนครปฐม แบบเลขที่ 10758 วันที่ 23 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
2 ปรับปรุงอาคารบูรณาการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อาคารสูง 7 ชั้น จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 23 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
3 อาคารผู้ป่วยใน ภายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางบ่ออาคารสูง 7 ชั้น จังหวัด สมุทรปราการ แบบเลขที่ 10777 วันที่ 23 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
4 โครงการพัฒนามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี 2558 วันที่ 17 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
5 โครงการพัฒนามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี งบประมาณปี 2558 วันที่ 26-27 ก.พ. 2558 และ 30-31 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง วันที่ 10 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
6 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อม ปี 2558 งบประมาณปี 2558 วันที่ 26-27 ก.พ. 2558 และ 30-31 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง วันที่ 10 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
7 รายงานการศึกษา โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 03 มกราคม 2014 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
   

Page 1 Of 4