• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 แนวทางการออกแบบอาคารโรงพยาบาลภาครัฐผสานเซลล์แสงอาทิตย์ วันที่ 28 กันยายน 2016 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 โครงการทำแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม วันที่ 27 กันยายน 2016 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 แนวทางในการพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 03 พฤษภาคม 2016 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองแบบแผน
4 โครงการการศึกษากำหนดแนวทางการสร้างอาคารฯ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 โครงการจัดทำคู่มือออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม ปี 2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 PCU Design Guidlines 2015 วันที่ 19 ตุลาคม 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 เอกสารประกอบการสัมนาการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายกองแบบแผน ปี 2557 วันที่ 15 มิถุนายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
   

Page 1 Of 5