• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 โครงการการศึกษากำหนดแนวทางการสร้างอาคารฯ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 โครงการจัดทำคู่มือออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม ปี 2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 PCU Design Guidlines 2015 วันที่ 19 ตุลาคม 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 เอกสารประกอบการสัมนาการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายกองแบบแผน ปี 2557 วันที่ 15 มิถุนายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
5 เอกสารประกอบการสัมนาการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายกองแบบแผน ปี 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
6 อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) อาคารสูง 9 ชั้น จังหวัดนครปฐม แบบเลขที่ 10758 วันที่ 23 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
7 ปรับปรุงอาคารบูรณาการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อาคารสูง 7 ชั้น จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 23 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
   

Page 1 Of 5