• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 เอกสารประกอบการสัมนาการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายกองแบบแผน ปี 2557 วันที่ 15 มิถุนายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
2 เอกสารประกอบการสัมนาการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายกองแบบแผน ปี 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
3 อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) อาคารสูง 9 ชั้น จังหวัดนครปฐม แบบเลขที่ 10758 วันที่ 23 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
4 ปรับปรุงอาคารบูรณาการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อาคารสูง 7 ชั้น จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 23 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
5 อาคารผู้ป่วยใน ภายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางบ่ออาคารสูง 7 ชั้น จังหวัด สมุทรปราการ แบบเลขที่ 10777 วันที่ 23 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
6 โครงการพัฒนามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี 2558 วันที่ 17 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
7 โครงการพัฒนามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี งบประมาณปี 2558 วันที่ 26-27 ก.พ. 2558 และ 30-31 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง วันที่ 10 เมษายน 2015 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกองแบบแผน
   

Page 1 Of 4