อำนาจหน้าที่กองแบบแผน

อำนาจหน้าที่ของกองแบบแผน ตามกฎกระทรวงแบ่งตามส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2545
กำหนดและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพและสถาปัตยกรรมสาธารณสุขส่งเสริม
สนับสนุนดูแลและประเมินมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพและสถาปัตยกรรมสาธารณสุข
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย