โครงสร้างองค์กร

 

กองแบบแผน

 

นายชาตรี   ปัญญาพรวิทยา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน

(วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง)