นายสราวุธ งามผ่องใส

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1


บุคลากรในกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ
นายสราวุธ งามผ่องใส วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1
นายกฤษฎ์ อยู่คง สถาปนิก ชำนาญการ
นายนิสิต ดิษสาย สถาปนิก ชำนาญการ
นายเอกชัย รัตนวัย สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางสาวปัณฑิตา ปัณฑะจักร สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายวุฒิศักดิ์ ชูตน วิศวกรโยธา ชำนาญการ
นางสาวสุวรรณี รุ่งเรืองศรี มัณฑนากร ชำนาญการ
นายอภิญญา ภูศรี วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
นายสรรค์  หอมกลิ่นจันทร์ วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ
นายปิติภัทร ขาวแสง วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ
นายจงรักษ์  เทพศร วิศวกรเครื่องกล ชำนาญงาน
นายจักรภพ  วงค์พันธ์ นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน
นายเพชรยุทธ  พุทธพันธ์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายฐิติกร  กาวิน นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายกิจจานันท์  ดวงพัตรา นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายวิกรม  ถนอมนาค นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายพัฒนพงษ์  เมืองดี นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายสุรศักดิ์  สวรรค์ตรานนท์ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายพงศ์ศักดิ์  สุขสุมิตร นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายวีรศักดิ์   จันโทสถ นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายอวยชัย  อุ่นใจ นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายเสรี  ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสุกิจ  แสงมาลี นายช่างโยธา ชำนาญงาน