นายวัฒนา สุถิรนาถ

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2

บุคลากรในกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ
นายวัฒนา  สุถิรนาถ สถาปนิก ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2
นางดวงพร  กตัญญุตานันท์ สถาปนิก ชำนาญการ
นายณัฐสิทธิ์  สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางสาวอลิสา  ขจรสิริฤกษ์ สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายสุรเทพ  สุกใส สถาปนิก ชำนาญงาน
นายพรกฤษณ์  แท่นแก้ว วิศวกรโยธา ชำนาญการ
นายอนุชา  อุ่นคำ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
นายฉัตรเชษฐ์  สายแผลง มัณฑนากร ชำนาญการพิเศษ
นางสมใจ  ดิษฐจินดา นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน
นายบุญยืน  อยู่พิพัฒน์ วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
นายณัฐจักร วิเศษสมบัติ นายช่างไฟฟ้า อาวุโส
นายธีรพล  อินลุเพท นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
นางสาวเสาวภา  พินทอง วิศวกรไฟฟ้า  
นายเสรี  ใจซื่อ นายช่างเครื่องกล   ชำนาญงาน
นายวิรัตน์  ศรีรัตนวรางกูร   นายช่างโยธา อาวุโส 
นายชูศักดิ์  ติขิณานนท์  นายช่างเครื่องกล  อาวุโส
นายวรวิชญ์  สิงหนาท  นายช่างโยธา  อาวุโส
นางสาววชิราพร  ภิญโญจิตร   นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน
นายประทัย  อยู่นาค  นายช่างโยธา  ชำนาญงาน
นายแมน  ศรีคงศรี นายช่างโยธา   ชำนาญงาน
จ่าสิบตรีชยันต์  จันทร์เชียร  นายช่างโยธา  ชำนาญงาน
นายพายัพ  ดวงทิม  นายช่างโยธา  ชำนาญงาน
นายสุชาติ  จูศิริ  นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายไชยวัฒน์  ศิริเกตุ  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน  
นายภาณุพันธ์  นิ่มสวัสดิ์  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน
นายภาณุวัฒน์  กันทหงษ์  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน 
นายสำเริง กกดห เกตุกัน   นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน
นายวิสนันท์  ทองตะนุนาม   นายช่างโยธา  ชำนาญงาน
นายอำพร  ทิมเจริญ  นายช่างโยธา  ชำนาญงาน
นายถิราธนัตถ์  ศิริ  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน 
นายภูวเดช  น้อยสมบัติ   นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน
นายกิตติพงษ์  พึ่งอ้น  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน
นายสุพร  ขุมทอง  นายช่างโยธา  ชำนาญงาน 
นายประเสริฐ   รัตนเรืองรักษ์ นายช่างโยธา  ชำนาญงาน