นายสรพงษ์   ทัพภวิมล

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3


บุคลากรในกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ
นายสรพงษ์  ทัพภวิมล สถาปนิก ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3
นายสุทธิพร  ปรีชา สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร  กำมะหยี่ สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายชาตรี  ดะนัย สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางสาวทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์ สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายอับดุลกอเดส  อมรึก วิศวกรโยธา ชำนาญการ
นายโกมล ผิวเกลี้ยง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
นางวัชรีภรณ์  งามผ่องใส นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน
นายวัชระ  สุขเกษม นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน
นายวรสิทธิ์  พันธุ์เกษร วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
นายเวชยันต์  กลั่นกสิกรณ์  วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ  
นายวาเรศ  พิทักษ์นคราช  นายช่างเครื่องกล  ชำนาญงาน 
นายไกรสูรย์  เจริญวงค์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน  
นายชัชวาลย์ เสริมศรี   นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
นายเกียรติศักดิ์  ชื่นจิตร์  นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน  
สิบเอกบุญศักดิ์ ศุภชูชัย  นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายอณัตฐ์ มาตรักษ์  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
นายนรอรรถ  ศรีแสง  นายช่างโยธา ชำนาญงาน  
นายดนตรี  วิชเวช   นายช่างโยธา  ชำนาญงาน 
จ่าสิบเอกทนงศักดิ์  ศรีอุทัย   นายช่างโยธา ชำนาญงาน  
นายมงคล  ธวัชนโรดม นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายกิตติพัฒน์  ชวลิต  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน
นายสมพงษ์  ศิลาเลิศ นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายประดับ  สิทธิศรี นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
นายนพดล  ยิ้มเพ็ชร นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายสมภาษณ์  ดำรงค์ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายธรรมรัตน์  สุขจิระ นายช่างโยธา ชำนาญงาน 
นายดำรงค์เกียรติ  พลสวัสศิริกุล นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน 
นายพิษณุ หินปาน นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
นางสาวปรียาภรณ์  พุทธิวงศกร นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายสุระเชษฐ์  ปัญญาใจ  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน