นายสรพงษ์   ทัพภวิมล

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3


บุคลากรในกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ
นายสรพงษ์  ทัพภวิมล สถาปนิก ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3
นายสุทธิพร  ปรีชา สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร  กำมะหยี่ สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายชาตรี  ดะนัย สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางสาวทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์ สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายอับดุลกอเดส  อมรึก วิศวกรโยธา ชำนาญการ
นายโกมล ผิวเกลี้ยง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
นางวัชรีภรณ์  งามผ่องใส นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน
นายวัชระ  สุขเกษม นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน
นายวรสิทธิ์  พันธุ์เกษร วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
นายอัครพล ห่อทรัพย์ นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายเวชยันต์  กลั่นกสิกรณ์ วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ
นายวาเรศ  พิทักษ์นคราช  นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน  
นายจักรภพ  วงค์พันธ์ นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน  
นายไกรสูรย์  เจริญวงค์   นายช่างโยธา  ชำนาญงาน 
นายชัชวาลย์  เสริมศรี   นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน  
นายเกียรติศักดิ์  ชื่นจิตร์   นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน 
นายพงศ์ศักดิ์  สุขสุมิตร   นายช่างโยธา ชำนาญงาน  
นายอณัตฐ์  มาตรักษ์   นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
นายนรอรรถ    ศรีแสง  นายช่างโยธา ชำนาญงาน  
นายดนตรี  วิชเวช  นายช่างโยธา ชำนาญงาน  
จ่าสิบเอกทนงศักดิ์  ศรีอุทัย   นายช่างโยธา  ชำนาญงาน 
นายมงคล  ธวัชนโรดม  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
นายกิตติพัฒน์  ชวลิต นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
สิบเอกบุญศักดิ์  ศุภชูชัย นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายนพดล ยิ้มเพ็ชร นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายสมภาษณ์  ดำรงค์ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายธรรมรัตน์  สุขจิระ นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายดำรงค์เกียรติ  พลสวัสศิริกุล นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายพิษณุ  ทินปาน     นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน