นายสมศักดิ์   อัครนวเสรี

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4


บุคลากรในกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ
นายสมศักดิ์  อัครนวเสรี วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4
นางสาวสุอัมพร         จุติดำรงค์พันธ์  สถาปนิก ชำนาญการพิเศษ
นายชาติศักรินทร์        พาหุกุล สถาปนิก ชำนาญการ
นายธนเศรษฐ์       ร่วมชาติ สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางสาวกุลนันทน์           สำราญใจ สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายธีระวัฒน์  ทรมีฤทธิ์ สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายณัฐภัทร         ศิริลิมประพันธ์    วิศวกรโยธา ปฎิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีนพพล     บุญย้อย  วิศวกรโยธา ปฎิบัติการ 
นางสาวพรรณทิพา  แหยมเจริญ  มัณฑนากร ปฏิบัติงาน  
นายไชยพัฒน์  พงษ์สุข นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน  
นายสุเทพ   เข้มขัน  วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ  
นายประสิทธิ์  พรหมศิริไพบูลย์  วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ  
นายยงยุทธ์  ปะทะธง  นายช่างโยธา อาวุโส
นายสมชัย  แก้วพิลา   นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน  
ว่าที่ร้อยตรีภานุวัส  ยาดี   นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน  
นายสุรัตน์  พลเยี่ยม นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายศรัณย์  หงษ์เจริญ นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายอดุลย์  ปุระเทพ  นายช่างโยธา  ชำนาญงาน 
นายกนกศักดิ์  จันทะคาม   นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน  
นายพิเชษฐ  เพียหล้า  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน  
นายดุษฎี  วิไลแก้ว นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสำเริง  ประกายสกุล นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายวราวุฒิ  อ่อนศรีอะรัญ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน