นายสมศักดิ์   อัครนวเสรี

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4


บุคลากรในกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ
นายสมศักดิ์  อัครนวเสรี วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4
นางสาวสุอัมพร         จุติดำรงค์พันธ์  สถาปนิก ชำนาญการพิเศษ
นายชาติศักรินทร์        พาหุกุล สถาปนิก ชำนาญการ
นายธนเศรษฐ์       ร่วมชาติ สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางสาวกุลนันทน์           สำราญใจ สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายจักรกริสน์           แซ่เล้า วิศวกรโยธา ชำนาญการ
นางสาวพรรณทิพา   แหยมเจริญ มัณฑนากร ชำนาญการ
นายไชยพัฒน์    พงษ์สุข    นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน
นายสุเทพ        เข้มขัน  วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
นายประสิทธิ์ พรหมศิริไพบูลย์ วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ
นายยงยุทธ์       ปะทะธง  นายช่างโยธา อาวุโส
นายสมชัย         แก้วพิลา  นายช่างโยธา ชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีภานุวัส            ยาดี นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายสุรัตน์     พลเยี่ยม   นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายศรัณย์       หงส์เจริญ นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายอดุลย์     ปุระเทพ  นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายกนกศักดิ์   จันทะคาม  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายพิเชษฐ เพียหล้า  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายดุษฏี       วิไลแก้ว    นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสำเริง         ประกายสกุล นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายวราวุฒิ     อ่อนศรีอรัญ  นายช่างโยธา  ชำนาญงาน