นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5

บุคลากรในกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ
นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5
นายบดินทร์    วิบูลย์วัฒน์  สถาปนิก ชำนาญการ
นางสาววัลลียา     ว่องวุฒิวงศ์      สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางสาวศิริณยา        ศิริลาภ  สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายปรีชา       วัฒนศิริ  สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางพนมกร     หาระบุตร นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน
นายอธิป       ตรียศ นายช่างศิลป์  ปฏิบัติงาน
นายชาติชาย           ตันตยานนท์     นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน 
นายวสันต์         เขียนนอก  นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน 
นายพิเชฐ      เชี่ยวภาษา   วิศวกรโยธา  ชำนาญการ 
นายสุพล         กฤษสุวรรณ์   นายช่างโยธา  ชำนาญงาน 
นายเจษฎา     กฤษสุวรรณ์  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายพงษ์กฤษณ์       ไหรณพันธ์ นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน
นายอดิศร      ผ่องเกษม      นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสมชาย     มานะธรรม    นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน
นายธนาเวช       พุ่มระย้า  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน 
นายกฤษฎา        อยู่อินทร์    นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
จ่าเอกโสภณ      เทียมสอน นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายอภิชาต     ผุยคำสิงห์   นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายรัตนพล     เอี่ยมพริ้ง  นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายทศพร         มหาจันทร์   นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน