นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5

บุคลากรในกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ
นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5
นายบดินทร์    วิบูลย์วัฒน์  สถาปนิก ชำนาญการ
นางสาววัลลียา     ว่องวุฒิวงศ์      สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางสาวศิริณยา        ศิริลาภ  สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายปรีชา       วัฒนศิริ  สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายอนุชา  อุ่นคำ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
นายภูสกร       อยู่เย็น วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
นางพนมกร  หาระบุตร  นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน  
นายอธิป  ตรียศ   นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน  
นายชาติชาย ตันตยานนท์  นายช่างไฟฟ้า  ชำนาญงาน
นายบรรณวิฑิต  พานจันทร์ นายช่างไฟฟ้า  ปฏิบัติงาน  
นายพิเชฐ  เชี่ยวภาษา วิศวกรโยธา ชำนาญการ
นายสุพล  กฤษสุวรรณ์  นายช่างโยธา ชำนาญงาน