นายสมนึก   ธรรมรัตนะศิริ

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6


บุคลากรในกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ
นายสมนึก   ธรรมรัตนะศิริ วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6
นางสาวประภัสสร       จิราภรณ์  สถาปนิก ชำนาญการ
นายจิระศักดิ์          โลกมิตร  สถาปนิก ปฏิบัติการ
นางสาวกุลทิรา         เทพสุภรณ์กุล  สถาปนิก ปฏิบัติการ
นายสิทธิโชค            แซ่พู่   สถาปนิก ปฏิบัติการ 
นายปฏิภาณ        อินทร์ทอง วิศวกรโยธา  ชำนาญการ 
นายพัลลภ         วุฒิไตรมงคล   มัณฑนากร ปฏิบัติการ
นายณัฐสิษฐ์     ศรีพลัง  นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน
นายไพรัช        พงศธรกุล   วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
นายทศวรรษ  ดีโนนงิ้ว วิศวกรไฟฟ้า  
นายประมวล   เปรมศรี  วิศวกรเครื่องกล  ปฏิบัติการ
นายวิจิตร   พรมบุตร  นายช่างเครื่องกล  ชำนาญงาน 
นายสุทัศ   บุญชม  นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน 
นายดำเนิน   ทองบุญ  นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายมังกร   อโนมะศิริ  นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายภาวิช     แก้วสมบัติ   นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน  
นายสุรศักดิ์   ท้าวไทยชนะ  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน   
นายสุเชษฐ์   คลล้ำ นายช่างโยธา  ชำนาญงาน 
นายสมศักดิ์   สุทธิโพธิ์    นายช่างโยธา  ชำนาญงาน
นายนัฐกฤต    ด่านวัชระกุล    นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
นายสมรรถนัย        สิงคะกุล  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน  
นายพงศกร         ทิวงค์ษา  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
นายอนุกูล      จวงไธสง   นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน  
นายประยุทธ         วรรณกิจ  นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสุทัศน์        ส่งเสริม   นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายสืบสกุล    บุญมาวงค์   นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายประกอบ     กิตติคุณ  นายช่างโยธา  ชำนาญงาน 
นายโชคชัย     วิยะ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน