นางสาวจารุวัลย์ สมานอารีย์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


บุคลากรในกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ
นางสาวจารุวัลย์  สมานอารีย์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
งานธุรการ
นางพนิดา ตรีสมุทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวจุฑารัตน์     ทองคำจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวอนิญชญา   ฟุ่มเฟือย เจ้าพนักงานธุรการ  
นางสาวลาวัลย์   สวัสดิการ พนักงานธุรการ    ส 2
นางปราณี   ฟ้าคุ้มครอง พนักงานธุรการ  ส 2
นายธงชัย   เยาวโรจน์ พนักงานธุรการ  ส 2
นางสาวชูชื่น  อรัญพฤกษ์ พนักงานธุรการ  ส 3
นางสาวเบญจพร   โพธิ์ปิติกุล  ปฏิบัติงานด้านพนักงานธุรการ   
นางสาวเบญจรัตน์  กลิ่นระลึก  ปฏิบัติงานด้านพนักงานธุรการ    
นางสาวกฤษฎี   เทียนทอง  ปฏิบัติงานด้านพนักงานธุรการ     
       
งานการเงินและบัญชี
นางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นายขวัญชัย บุญมาพาด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางศรุตา เสียงล้ำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นางเพียงใจ  เยาวโรจน์ พนักงานการเงินและบัญชี  ส 2
งานพัสดุและยานพาหนะ
นางอัจฉราภรณ์ พลรักเขตต์ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวประภา  แสงเมฆ  เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
จ่าสิบตำรวจประจักษ์  เทพมณี พนักงานขับรถยนต์  ส 2
นายอนุสรณ์ พึ่งดี พนักงานขับรถยนต์  ส 2
นายโยธิน เกิดแก่น เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานราชการ
นายเกรียงศักดิ์ นุชเดช พนักงานขับรถยนต์  
นายธนรัช มหาพลอยสกุล พนักงานขับรถยนต์  
งานประสานการก่อสร้างและพิมพ์แบบแปลน
นางจันทร์ฉาย คำสุข เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวอุไรวรรณ ชูพูล เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสุธามาศ  ยิ้มเฟือง พนักงานธุรการ  ส 3
นายไวพจน์  แสงงาม พนักงานพิมพ์แบบ  ส 3
นายสุภัฒธ์  ไทยเล็ก พนักงานพิมพ์แบบ  ส 3
นายสุกิจ บุนนาค ประสานงานและบันทึกข้อมูลแบบแปลน  
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาววรรณนิศา ศรีวิชัยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวร่วมคิด วิเศษขลา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวศิรินารถ แช่มโชติ นักทรัพยากรบุคคล  
ว่าที่ร้อยตรีมานพ เอี่ยมประเสริฐ พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายวีรพงศ์ เมนัช นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายสุรชัย นามโยธา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายนัฐกานต์ เคหาวิตร นักเทคโนโลยีสารสนเทศ