งานเขียนแบบส่วนกลาง

บุคลากรในงานเขียนแบบส่วนกลาง
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ
       
งานเขียนแบบส่วนกลาง
นางอังกุล   วรรณแสง นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
นางสาวสุภัสสร  บุญเป็ง นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน
นายหัมดี   ดอเลาะ ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ  
นางสาวฐิตามร   สุกรีวนัส ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ  
นางสาวเจนจิรา   เขียวบุญปลูก ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ  
นางสาวณัฐพัชร  โกศลเรืองนนท์ ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ