ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

นายชาตรี   ปัญญาพรวิทยา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน

(วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง)

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

นายสราวุธ   งามผ่องใส

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1

 

 

นายวัฒนา   สุถิรนาถ

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2

 

นายสรพงษ์   ทัพภวิมล

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3

 

 

 

นายสมศักดิ์   อัครนวเสรี

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4

 

 

 

นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5

 

 

นายสมนึก   ธรรมรัตนะศิริ

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6

 

นางสาวจารุวัลย์ สมานอารีย์

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


  

  กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   สถาปัตยกรรม

 

  

นายวัฒนา   สุถิรนาถ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

 

นายสรพงษ์   ทัพภวิมล

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

 

  

นายกฤษฎ์   อยู่คง

สถาปนิกชำนาญการ

  

 

กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมโยธา

 

นายสราวุธ   งามผ่องใส

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

 

 

นายสมศักดิ์   อัครนวเสรี

 

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

 

นายวุฒิศักดิ์   ชูตน

 

วิศวกรโยธาชำนาญการ


  

กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   มัณฑนศิลป์

 


นายฉัตรเชษฐ์   สายแผลง

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวรรณี   รุ่งเรืองศรี

มัณฑนากรชำนาญการ

   

กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

 

นายบุญยืน   อยู่พิพัฒน์

 

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญกาพิเศษ

 

นายวรสิทธ์   พันธุ์เกษร

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ 

  

 

นายไพรัช   พงศธรกุล

วิศวกรไฟฟ้าปฎิบัติการ

 

 

กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายนายประสิทธิ์  พรหมศิริไพบูลย์

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ


นายเวชยันต์   กลั่นกสิกรณ์  

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

  

 กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม

 

 

นายสมนึก  ธรรมรัตนะศิริ

 

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

  

 

 กำกับมาตรฐานวิชาชีพ   โยธา/ประมาณราคา

 

 

 

นายวิรัตน์       ศรีรัตนวรางกูร 

 

นายช่างโยธาอาวุโส

 

  

นายยงยุทธ์   ปะทะธง

 

นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

  


 หัวหน้ากำกับมาตรฐานวิชาชีพ   โยธา/ควบคุมงาน

 

 

นายวรวิชญ์  สิงหนาท 

นายช่างโยธาอาวุโส