ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายนิรันดร์ คชรัตน์

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

 

 

 

 

 

นายชาตรี   ปัญญาพรวิทยา

(รก.)วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ด้านมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง)

 

 

 

 

นางประจบ   สุโพธิ์

(รก.) สถาปนิกเชี่ยวชาญ (ด้านสถาปัตยกรรม)     

 

 

นายสราวุธ   งามผ่องใส

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1

 

 

นายวัฒนา   สุถิรนาถ

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2

 

นายสรพงษ์   ทัพภวิมล

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3

 

 

 

นายสมศักดิ์   อัครนวเสรี

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4

 

 

 

นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5

 

 

นายสมนึก   ธรรมรัตนะศิริ

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6

 

นางสาวจารุวัลย์ สมานอารีย์

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


  

  หัวหน้ากำกับมาตรฐานวิชาชีพ   สถาปัตยกรรม

 

  

นายวัฒนา   สุถิรนาถ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

 

นายสรพงษ์   ทัพภวิมล

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

 

  

นายกฤษฎ์   อยู่คง

สถาปนิกชำนาญการ

  

 

หัวหน้ากำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมโยธา

 

นายสราวุธ   งามผ่องใส

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

 

 

นายสมศักดิ์   อัครนวเสรี

 

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

 

นายวุฒิศักดิ์   ชูตน

 

วิศวกรโยธาชำนาญการ


  

หัวหน้ากำกับมาตรฐานวิชาชีพ   มัณฑนศิลป์

 


นายฉัตรเชษฐ์   สายแผลง

มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวรรณี   รุ่งเรืองศรี

มัณฑนากรชำนาญการ

   

หัวหน้ากำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

 

นายบุญยืน   อยู่พิพัฒน์

 

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญกาพิเศษ

 

นายวรสิทธ์   พันธุ์เกษร

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ 

 

 

 

 

 

 

นายไพรัช   พงศธรกุล

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ 

 


หัวหน้ากำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมเครื่องกล  

 

นายนายประสิทธิ์  พรหมศิริไพบูลย์

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

นายเวชยันต์   กลั่นกสิกรณ์  

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

 

  

 หัวหน้ากำกับมาตรฐานวิชาชีพ   วิศวกรรมสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม

 

 

นายสมนึก  ธรรมรัตนะศิริ

 

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

  

 

 หัวหน้ากำกับมาตรฐานวิชาชีพ   โยธา/ประมาณราคา

 

 

นายวิรัตน์       ศรีรัตนวรางกูร 

นายช่างโยธาอาวุโส

  


 หัวหน้ากำกับมาตรฐานวิชาชีพ   โยธา/ควบคุมงาน

 

 

นายวรวิชญ์  สิงหนาท 

นายช่างโยธาอาวุโส