วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข"

พันธกิจ

1) พัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน รูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

    ให้สามารถรองรับผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน

2) ควบคุม กำกับ ตรวจสอบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

    ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3) ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้มาตรฐานเทคโนโลยี

    ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภายในองค์กรและภาคีเครือข่าย

    ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

    ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ค่านิยม

1) มุ่งประโยชน์สูงสุดผู้รับบริการและประชาชน

2) เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

3) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

4) มุ่งมั่นพัฒนาบริการทางวิชาการสู่มาตรฐานวิชาชีพ

5) สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของความเป็นจริงทางวิชาการ