ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

“ Insight GREEN&CLEAN”

 

ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2561