กระทรวงสาธารณสุขร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา