คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำแผนแม่บท ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม