คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน  และ คู่มือด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข