นายสราวุธ งามผ่องใส

หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1บุคลาการในกลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน  เบอร์โทร (ผู้ประสานงาน)  
นายสราวุธ งามผ่องใส วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
หัวหน้ากลุ่ม 02-193-7000 ต่อ 18313  
นายนิสิต ดิษสาย สถาปนิกชำนาญการ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นายเอกชัย รัตนวัย สถาปนิกชำนาญการ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นางสาวปัณฑิตา ปัณฑะจักร์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายเอกกฤต  ขันคำหมุด สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายวุฒิศักดิ์ ชูตน วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
     
นางสาวนัชชา นพคุณ วิศวกรโยธาปฎิบัติการ      
นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทน์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
     
นายจงรักษ์ เทพศร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน      
นายอภิญญา ภูศรี วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
     
นายกิจานันท์ ดวงพัตรา  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน      
นางสาวสุวรรณี รุ่งเรืองศรี มัณฑนากรชำนาญการ
(ด้านออกแบบและตกแต่ง)
     
นายณัฐสิษฐ์ ศรีพลัง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน       
           
นายประทัย อยู่นาค นายช่างโยธาอาวุโส   หัวหน้างานโยธา/หัวหน้างานประมาณราคา     
นายอวยชัย อุ่นใจ  นายช่างโยธาชำนาญงาน       
นายเสรี  ชัยสุทธิกุลรัตน์  นายช่างโยธาชำนาญงาน       
นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์  นายช่างโยธาชำนาญงาน       
นางสาวปรียาภรณ์ พุทธิวงศกร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายภัทรพล เมืองดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายสืบสกุล บุญมาวงค์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายสุระเชษฐ์ ปัญญาใจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน       
นายภาณุวัฒน์ กันทหงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน       
นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน       
นายหัมดี ดอเลาะ ปฎิบัติงานด้านเขียนแบบ      
           
นางสาวณิภาพรรณ  เอี่ยมประเสริฐ ธุรการกลุ่ม 1   02-193-7000 ต่อ 18313