นายวัฒนา สุถิรนาถ

หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2


บุคลาการในกลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 2
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน  เบอร์โทร(ผู้ประสานงาน)  
นายวัฒนา สุถิรนาถ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ 
(ด้านวางผังและออกแบบ)
หัวหน้ากลุ่ม 02-193-7000 ต่อ 18329  
นายกฤษฎ์ อยู่คง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นางสาวอลิสา ขจรสิริฤกษ์ สถาปนิกชำนาญการ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายสุรเทพ สุกใส สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายประกาศิต สมณะช้างเผือก สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
     
นายคงกฤษ สัตยาพันธ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายชัยพจน์ จันทรอภิวัฒนา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายฉัตรเชษฐ์ สายแผลง มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ
(ด้านออกแบบและตกแต่ง)
     
นายธิติภัทร รัตนวราห วิศวกรปฎิบัติการ      
นางสาวศุภรดา เกื้อมา วิศวกรเครื่องกลปฎิบัติการ      
นายเสรี ใจซื่อ นายช่างเครื่องกลอาวุโส      
นายณัฐจักร วิเศษสมบัติ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส      
นายธีรพล อินลุเพท นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน      
นายณัฐวุฒิ ชัยวิวัฒนากุล  นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน      
           
นายวรวิชญ์ สิงหนาท นายช่างโยธาอาวุโส   หัวหน้างานโยธา  02-193-7000 ต่อ 18310  
นายพายัพ ดวงทิม นายช่างโยธาชำนาญงาน        
นายสุชาติ  จูศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน        
นายอำพร ทิมเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน       
นายกิติสัก บุญแสน นายช่างโยธาชำนาญงาน       
จ่าอากาศเอกโสภณ เทียมสอน นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายถิราธนัตถ์  ศิริ  นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายภาณุพันธ์  นิ่มสวัสดิ์  นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายไชยวัฒน์ ศิริเกตุ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        
นายกิตติพงษ์  พึ่งอ้น  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        
นายไกรสร กองรัตน์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นางสาววชิราพร ภิญโญจิตร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายชิตพล  ชื่นชวาล  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน          
นายนวพล นพคุณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายกิติศักดิ์ เอี่ยมละออ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
           
นางสาวเสาวภา พินทอง  วิศวกรไฟฟ้า (พนักงานราชการ)      
           
นางสาววรนิษฐา การะเกษ ธุรการกลุ่ม 2    02-193-7000 ต่อ 18310