นายสรพงษ์   ทัพภวิมล

หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3บุคลาการในกลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 3
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร(ผู้ประสานงาน)  
นายสรพงษ์ ทัพภวิมล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
หัวหน้ากลุ่ม 02-193-7000 ต่อ 18317  
นายสุทธิพร ปรีชา สถาปนิกชำนาญการ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นางสาวสุภาพร กำมะหยี่ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นางสาวทัศน์ภรณ์ ศรีอภิวัฒน์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายอับดุลกอเดส อมรึก วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
     
นายโกมล ผิวเกลี้ยง วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
     
นายเอกภพ บุญเพลิง วิศวกรโยธาปฎิบัติการ      
นายวรสิทธิ์ พันธุ์เกษร วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
     
นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรณ์ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ      
นางสาวฐิตินันท์ บุญอินทร์ วิศวกรปฏิบัติการ      
นางวัชรีภรณ์ งามผ่องใส นายช่างศิลป์อาวุโส      
นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน      
นายอัครพล ห่อทรัพย์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน      
นายสุพร ขุมทอง  นายช่างโยธาอาวุโส  หัวหน้างานโยธา 02-193-7000 ต่อ 18317    
นายไกรสูรย์ เจริญวงค์ นายช่างโยธาชำนาญงาน   หัวหน้างานประมาณราคา  02-193-7000 ต่อ 18317   
สิบเอกบุญศักดิ์  ศุภชูชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน        
นายพงศ์ศักดิ์   สุขสุมิตร นายช่างโยธาชำนาญงาน       
จ่าสิบเอกทนงศักดิ์ ศรีอุทัย นายช่างโยธาชำนาญงาน        
นายนพดล ยิ้มเพ็ชร นายช่างโยธาชำนาญงาน       
นายธรรมรัตน์ สุขจิระ นายช่างโยธาชำนาญงาน        
นายอณัตฐ์ มาตรักษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายมงคล   ธวัชนโรดม  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        
นายกิตติพัฒน์  ชวลิต  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน       
นายสมภาษณ์ ดำรงค์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายดำรงค์เกียรติ  พลสวัสศิริกุล  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายพิษณุ ทินปาน  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายอโนทัย พิมพ์สุวรรณศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายจักรภพ วงค์พันธ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายวัชระ สุขเกษม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
           
นายภากรณ์ เสืออู่ นายช่างไฟฟ้า (พนักงานราชการ)      
           
นางสาววิไลวรรณ์ เที่ยงบัว ธุรการกลุ่ม 3   02-193-7000 ต่อ 18317