พิมพ์

นายสมศักดิ์   อัครนวเสรี

หัวหน้ากำกับกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4


บุคลาการในกลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร(ผู้ประสานงาน)  
นายสมศักดิ์ อัครนวเสรี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
หัวหน้ากลุ่ม 02-193-7000 ต่อ 18314   
นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ สถาปนิกชำนาญการ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นายชาตรี ดะนัย สถาปนิกชำนาญการ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นางสาวกุลนันทน์ สำราญใจ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายธีระวัฒน์  ทรมีฤทธิ์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายณัฐภัทร ศิริลิมประพันธ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
ว่าที่ร้อยตรี นพพล บุญย้อย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายสุเทพ เข้มขัน วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ      
นายสมชัย แก้วพิลา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน      
นายวิจิตร พรมบุตร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน      
นางสาวพรรณทิพา แหยมเจริญ มัณฑนากรชำนาญการ
(ด้านออกแบบและตกแต่ง)
     
นางสาววราภรณ์ โอมประพันธ์ นายช่างศิลป์ปฎิบัติงาน      
           
นายวิกรม ถนอมนาค นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้างานโยธา 02-193-7000 ต่อ 18315  
นายแมน ศรีคงศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้างานประมาณราคา 02-193-7000 ต่อ 18315  
นายสุรัตน์ พลเยี่ยม นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายศรัณย์ หงษ์เจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายอดุล ปุระเทพ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายดุษฎี วิไลแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายสำเริง ประกายสกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายกนกศักดิ จันทะคาม นายช่างโยธาชำนาญงาน        
นายพิเชษฐ เพียหล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน       
นายสุกิจ แสงมาลี นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายภูวเดช น้อยสมบัติ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายวราวุฒิ อ่อนศรีอะรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายอรรถพล ขำทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        
นายธวัชชัย  คำตา  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        
นายไชยพัฒน์  พงษ์สุข  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        
นายพงศกร ทิวงค์ษา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        
นางสาวณัฐพัชร โกศลเรืองนนท์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        
           
นายภาคภูมิ เลื่องตระกูล วิศวกรไฟฟ้า (พนักงานราชการ)      
นางสาวจินดา สงวนรัมย์ วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)-(พนักงานราชการ)      
           
นายยงยุทธ์ ปะทะธง  ปฏิบัติงานด้านประมาณราคาค่าก่อสร้าง       
นางสาวดาววัลย์ จันทร์ชาติ ธุรการกลุ่ม 4   02-193-7000 ต่อ 18315