นายพงศ์พันธุ์   จิวสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5


บุคลาการในกลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 5
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายพงศ์พันธุ์  จิวสุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
หัวหน้ากลุ่ม 02-193-7000 ต่อ 18620  
นายบดินทร์  วิบูลย์วัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นายปรีชา  วัฒนศิริ สถาปนิกชำนาญการ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นางสาววัลลียา ว่องวุฒิวงศ์ สถาปนิกชำนาญการ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นางสาวศิริณยา  ศิริลาภ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายอนุชา พิพัฒน์โชต  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายภูสกร อยู่เย็น วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายประสิทธิ์ พรหมศิริไพบูลย์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
     
นายพงศ์กฤษณ์  ไหรณพันธ์  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน      
นายชาติชาย ตันตยานนท์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน      
นายบรรณวิฑิต  พานจันทร์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน      
นายอธิป ตรียศ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน      
นางสาวกชสร คะอังกุ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน      
นายสุทัศ บุญชม นายช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน      
นายสุพล กฤษสุวรรณ์  นายช่างโยธาอาวุโส   หัวหน้างานโยธา/หัวหน้างานประมาณราคา  02-193-7000 ต่อ 18620  
นายอดิศร  ผ่องเกษม นายช่างโยธาชำนาญงาน       
นายรัตนพล  เอี่ยมพริ้ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายอภิชาติ  ผุยคำสิงห์  นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายธนาเวช  พุ่มระย้า  นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายสมชาย มานะธรรม  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน       
นายกฤษฎา  อยู่อินทร์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน       
นายทศพร  มหาจันทร์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน       
นายเจษฎา กฤษสุวรรณ์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน       
นางสาวฐิตามร  สุกรีวนัส นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
           
ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์  พินขาว วิศวกรเครื่องกล (พนักงานราชการ)      
นางสาวกมลวรรณ กิจประเสริฐ ธุรการกลุ่ม 5   02-193-7000 ต่อ 18620