นายสมนึก   ธรรมรัตนะศิริ

หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6


บุคลาการในกลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร(ผู้ประสานงาน)  
นายสมนึก ธรรมรัตนะศิริ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
หัวหน้ากลุ่ม 02-193-7000 ต่อ 18330  
นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นายจิระศักดิ์ โลกมิตร สถาปนิกชำนาญการ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นายสิทธิโชค  แซ่พู่ สถาปนิกชำนาญการ
(ด้านวางผังและออกแบบ)
     
นางสาวกุลทิรา  เทพสุภรณ์กุล สถาปนิกปฏิบัติการ      
นางสาวศิริวรรณ ศรีสุวรรณ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายปฏิภาณ อินทร์ทอง  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
     
นายจักรกริสน์ แซ่เล้า วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
     
นายสมรรถนัย สิงคะกุล  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ       
นายไพรัช พงศธรกุล  วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
(ด้านออกแบบและคำนวณ)
     
นายปิติภัทร ขาวแสง วิศวกรเครื่องกลปฎิบัติการ      
นายภูดิศ พัฒนสัตยวงศ์ วิศวกรปฎิบัติการ      
นายธวัชชัย โสธรวัฒนา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน      
นายพัลลภ วุฒิไตรมงคล  มัณฑนากรชำนาญการ
(ด้านออกแบบและตกแต่ง)
     
            
นายมังกร อโนมะศิริ  นายช่างโยธาชำนาญงาน  หัวหน้างานโยธา 02-193-7000 ต่อ 18309  
นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน       
นายประยุทธ วรรณกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน       
นายประกอบ กิตติคุณ นายช่างโยธาชำนาญงาน       
นายนัฐกฤต ด่านวัชระกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน       
นายอนุกูล จวงไธสง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายสุทัศน์ ส่งเสริม  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายโชคชัย วิยะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายภาวิช แก้วสมบัติ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายนราศักดิ์ พรรษา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายเผ่าพงศ์ ดอนสมพงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายชัชริน ผลกระโทก นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายขจรศักดิ์ เยาวลักษณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
           
นายทศวรรษ ดีโนนงิ้ว วิศวกรไฟฟ้า (พนักงานราชการ)      
นางสาวจุฑารัตน์ นาคเอี่ยม มัณฑนากร (พนักงานราชการ)      
           
นางสาวนาตาชา อามานย์มนตรี ธุรการกลุ่ม 6   02-193-7000 ต่อ 18309