พิมพ์

นางสาวลำพูน   แก้วยอด

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

บุคลาการในกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน  เบอร์โทร (ผู้ประสานงาน)  
นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 02-193-7000 ต่อ 18301  
           
นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  หัวหน้างานธุรการ  02-193-7000 ต่อ 18306 /18327   
นางสาวมณีรัตน์ มิ้มโต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       
นางปราณี ฟ้าคุ้มครอง พนักงานธุรการ ส 3      
นางสาวเบญจพร โพธิ์ปิติกุล  ปฏิบัติงานด้านธุรการ       
นางสาวเบญจรัตน์ กลิ่นระลึก ปฏิบัติงานด้านธุรการ      
นางสาวกฤษฎี เทียนทอง ปฏิบัติงานด้านธุรการ      
นางสาวธนิตา สมบูรณ์จันทร์  ปฏิบัติงานด้านธุรการ      
           
นางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  หัวหน้างานการเงิน  02-193-7000 ต่อ 18304   
นายขวัญชัย บุญมาพาด  นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ       
นางสาวสุธาทิพย์ มานิล   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน       
           
นางจินตนา  คงคารัตน์  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  หัวหน้างานพัสดุ  02-193-7000 ต่อ 18307   
นางสาวกาญนิกา  พานทอง  เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน        
นายโยธิน เกิดแก่น  เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)      
นางสาวสุชาดา ชมเชย นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)       
นายเกรียงศักดิ์ นุชเดช   ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์       
นายนพพร  คชวงค์   ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์       
นายชัยณรงค์ ทิมมา  ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์       
นายวิภาค  วิไลรัตนากุล  ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์        
           
นางสาวอุไรวรรณ ชูพูล   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  หัวหน้างานประสานการก่อสร้าง 02-193-7000 ต่อ 18305   
นางสาวอนิญชญา ฟุ่มเฟือย  เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)       
นางสาวชูชื่น  อรัญพฤกษ์  พนักงานธุรการ ส 4        
นางสุธามาศ  ยิ้มเฟือง พนักงานธุรการ ส 4       
นายไวพจน์    แสงงาม  พนักงานพิมพ์แบบ ส 3       
นายสุภัฒธ์  ไทยเล็ก  พนักงานพิมพ์แบบ ส 3      
นายธวัชชัย   บุญฤทธิ์   ปฏิบัติงานด้าน
ประสานงานและบันทึกข้อมูลแบบแปลน 
     
           
นางสาวสุรีย์   อยู่สบาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้า
งานบริหารทรัพยากรบุคุคล
 
02-193-7000 ต่อ 18300    
นางสาวศิรินารถ แช่มโชติ  ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล       
ว่าที่ร.ต.มานพ  เอี่ยมประเสริฐ   ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล       
           
นายสุรชัย นามโยธา ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
นายวีรพงศ์  เมนัช  ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
นายทศพล  กฤษสุวรรน์  ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ