นายชาตรี   ปัญญาพรวิทยา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการออกแบบและนวัตกรรมบุคลาการในกลุ่มแผนงานและประเมินผล
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(ด้านออกแบบและคำนวณ) หัวหน้ากลุุ่มพัฒนาการออกแบบและนวัตกรรม    
นางอังกุล วรรณแสง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน      
นางพนิดา ตรีสมุทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      
น.ส.สภัสสร บุญเป็ง นายช่างเขียนแบบปฎิบัติงาน      
นายหัมดี ดอเลาะ ปฎิบัติงานด้านเขียนแบบ