พิมพ์

นางสาวลำพูน   แก้วยอด

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล 

(อีกหน้าที่หนึ่ง)บุคลาการในกลุ่มแผนงานและประเมินผล
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
งานแผนงานและงบประมาณ          
นางสาวตวงพร ปัญญาธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หัวหน้างาน 02-193-7000 ต่อ 18322  
นางภัทร์ปรียา กันทาใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      
นายโยธิน เกิดแก่น เจ้าพนักงานธุรการ      
นางสาวเบญจพร โพธิ์ปิติกุล ปฏิบัติงานด้านธุรการ      
         
 งานติดตามและประเมินผล        
 นางสาวตวงพร  ปัญญาธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หัวหน้างาน 02-193-7000 ต่อ 18322
นางภัทร์ปรียา กันทาใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
นายโยธิน เกิดแก่น เจ้าพนักงานธุรการ    
นางสาวเบญจพร โพธิ์ปิติกุล ปฏิบัติงานด้านธุรการ