พิมพ์

นายสรรค์   หอมกลิ่นจันทร์

หัวหน้างานสนันสนุนระบบประกอบอาคาร

 

บุคลาการในงานสนับสนุนระบบประกอบอาคาร
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ หัวหน้างาน    
นายณัฐจักร วิเศษสมบัติ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส      
นายอภิญญา ภูศรี วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ      
นายประสิทธิ พรหมศิริไพบูลย์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ      
นายสุเทพ เข้มข้น วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ      
นายทิชานนท์ สังขรัตน์ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ    
นายเวชยันต์ กลั่นสิกร วิศวกรเครื่อกลปฏิบัติการ    
นายปิติภัทร ขาวแสง วิศวกรเครื่อกลปฏิบัติการ    
นางสาวศุภรดา เกื้อมา วิศวกรเครื่อกลปฏิบัติการ    
นายศรัณยู สาริบุตร์ วิศวกรเครื่อกลปฏิบัติการ    
นายธีรพล อินลุเพท นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน    
นายวิจิตร พรมบุตร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน    
นายจงรักษ์ เทพศร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน    
นายกิจจานันท์ ดวงพัตรา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    
นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    
นายบรรณวิฑิต พานจันทร์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    
นางพรรษกร ภูศรี นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    
นายสุทัศ บุญชม นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    
นายทศวรรษ ดีโนนงิ้ว วิศวกรไฟฟ้า    
นายภาคภูมิ เลื่องตระกูล วิศวกรไฟฟ้า    
ว่าที่ รต.สุรพงษ์ พินขาว วิศวกรเครื่องกล    
นายภากรณ์ เสื่ออู่ นายช่างไฟฟ้า