พิมพ์

นายสมนึก   ธรรมรัตนะศิริ

หัวหน้างานสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม


บุคลาการในงานสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายสมนึก ธรรมรัตนะศิริ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างาน    
นายธิติภัทร รัตนวราห วิศวกรปฏิบัติการ      
นายภูดิศ พัฒนสัตยวงศ์ วิศวกรปฏิบัติการ