พิมพ์

 นายณัฐสิทธิ์  สมบูรณ์วิทย์

หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพ

ด้านสถาปัตกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุข ดิจิทัล


บุคลาการในงานส่งเสริมศักยภาพด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุข ดิจิทัล
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายณัฐสิทธิ์ สมบูร์วิทย์ สปานิกปฏิบัติการ หัวหน้างาน    
นายพัลลภ วุฒิไตรมงคล มัณฑนากรชำนาญการ      
นายคงกฤษ สัตยาพันธ์ วิศวกรโยธาปฎิบัติการ      
นางอังกุล วรรณแสง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน      
นายณัฐวุฒิ ชัยวิวัฒนากุล นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน      
นายณัฐวัฒน์ บุตตนนท์ ปฏิบัติงานด้านโยธา    
นางสาวยุภาพร บุญประเสริฐ ปฏิบัติงานด้านโยธา    
นายหัมดี ดอเลาะ ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ    
นางสาวเจนจิรา เขียวบุญปลูก ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ