พิมพ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป
อ่าน: 360

นางสาวประภัสสร   จิราภรณ์

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 11บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 11
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ หัวหน้างาน    
นายสมรรถนัย สิงคะกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายนัฐกฤต ด่านวัชระกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายภาวิช แก้วสมบัติ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายนราศักดิ์ พรรษา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายเผ่าพงษ์ ดอนสมพงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายชัชริน ผลกระโทก นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายขจรศักดิ์ เยาวลักษณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน