พิมพ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป
อ่าน: 405

นายไพรัช   พงศธรกุล

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 12บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 12
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายไพรัช พงศธรกุล วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ หัวหน้างาน    
นายจักรกริสน์ แซ่เล้า วิศวกรโยธาชำนาญการ      
นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายประยุทธ วรรณกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายประกอบ กิตติคุณ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายอนุกูล จวกไธสง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายสุทัศน์ ส่งเสริม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายโชคชัย วิยะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายธวัชชัย โสธรวัฒนา นายช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน    
นางสาวจุฑารัตน์ นาคเอี่ยม มัณฑนากร