พิมพ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป
อ่าน: 474

นายปฎิภาณ อินทร์ทอง

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 13

และหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางบุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 13 และหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายปฎิภาณ อินทร์ทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างาน    
นายจิระศักดิ์ โลกมิตร สถาปนิกชำนาญการ      
นายประทัย  อยู่นาค นายช่างโยธาอาวุโส      
นายสุพร ขุมทอง นายช่างโยธาอาวุโส      
นายสุพล กฤษสุวรรน์ นายช่างโยธาอาวุโส      
นายวิกรม ถนอมนาค นายช่างโยธาอาวุโส    
นายมังกร อโนมะศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายอโนทัย พิมสุวรรณศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน