พิมพ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป
อ่าน: 643
 

นายนิสิต  ดิษสาย

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่1บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 1
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายนิสิต ดิษสาย สถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางผังและออกแบบ) หัวหน้างาน    
นางสาวนัชชา นพคุณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายเอกกฤต ขันคำหมุด สถาปนิกปฏิบัติการ      
นางสาวปรียาภรณ์ พุทธิวงศกร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายภัทรพล เมืองดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายภานุวัฒน์ กันทหงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายณัฐสิษฐ์ ศรีพลัง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน