พิมพ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป
อ่าน: 610

นายกฤษฏ์  อยู่คง

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 2บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 2
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายกฤษฎ์ อยู่คง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางผังและออกแบบ) หัวหน้างาน    
นายเอกชัย รัตนวัย สถาปนิกชำนาญการ      
นายวุฒิศักดิ์ ชูตน วิศวกรโยธาชำนาญการ      
นางสาวสุวรรรณี รุ่งเรืองศรี มัณฑนากรชำนาญการ      
นางสาวปัณฑิตา ปัณฑะจักร์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายอวยชัย อุ่นใจ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายสืบสกุล บุญมาวงค์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน