พิมพ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป
อ่าน: 509

นายพรกฤษณ์   แท่นแก้ว

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 3บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 3
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ หัวหน้างาน    
นายฉัตรเชษฐ์ สายแผลง มันฑนากรชำนาญการพิเศษ      
นายชัยพจน์ จันทรอภิวัฒนา วิศวกรโยปฏิบัติการ       
นายประกาศิต สมณะช้างเผือก สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายพายัพ ดวงทิม นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายสุชาติ จูศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายภานุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
จ.อ.โสภณ เทียมสอน นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นางสาววชิราพร ภิญโญจิตร นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นายไชยวัฒน์ ศิริเกตุ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน    
นายกิติศักดิ์ เอี่ยมละออ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน