พิมพ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป
อ่าน: 498

นายสุทธิพร   ปรีชา

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 5บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 5
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายสุทธิพร ปรีชา สถาปนิกชำนาญการ หัวหน้างาน    
นางสาวทัศน์ภรณ์ ศรีอภิวัฒน์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายเอกภพ บุญเพลิง วิศวกรโยธาปฎิบัติการ      
นายพงษ์ศักดิ์ สุขสุมิตร นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายจักรภพ วงค์พันธ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      
นายอณัตฐ์ มาตรักษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายมงคล ธวัชนโรดม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายกิตติพัฒร์ ชวลิต นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายวัชระ สุขเกษม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน