พิมพ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป
อ่าน: 474

นายอับดุลกอเดส   อมรึก

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 6บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 6
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายอับดุลกอเดส อมรึก วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างาน    
นายโกมล ผิวเกลี้ยง วิศวกรโยธาชำนาญการ      
นางสาวสุภาพร กำมะหยี่ สถาปนิกปฎิบัติการ      
นายไกรสูรย์ เจริญวงค์ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
ส.อ.บุญศักดิ์ ศุภชูชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายแมน ศรีคงศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายนพดล ยิ้มเพ็ชร นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายธรรมรัตน์ สุขจิระ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายสมภาษณ์ ดำรง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายดำรงค์เกียรติ พลสวัสศิริกุล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายพิษณุ ทิมปาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน