พิมพ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป
อ่าน: 393

นายชาติศักรินทร์   พาหุกุล

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 7บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 7
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ หัวหน้างาน    
นางสาวพรรณทิพา แหยมเจริญ มัณฑนากรชำนาญการ      
นายธีระวัฒน์ ทรมีฤทธิ์ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายณัฐภัทร ศิริลิมประพันธ์ วิศวกรโยธาปฎิบัติการ      
นายสมชัย แก้วพิลา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน      
นายสุรัตน์ พลเยี่ยม นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายศรันย์ หงษ์เจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายอดุล ปุระเทพ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายสุกิจ แสงมาลี นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายกนกศักดิ์ จันทะคาม นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นางสาวณัฐพัชร โกศลเรืองนนท์ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน