พิมพ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป
อ่าน: 458

นายธนเศรษฐ์  ร่วมชาติ

งานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 8บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 8
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ สถาปนิกชำนาญการ หัวหน้างาน    
นางสาวกุลนันทน์ สำราญใจ สถาปนิกปฏิบัติการ      
ว่าที่ ร.ต. นพพล บุญย้อย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      
นายพิเชษฐ เพียหล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายดุษฎี วิไลแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายสำเริง ประกายสกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายวราวุฒิ อ่อนศรีอะรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายภูวเดช น้อยสมบัติ นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายพงศกร ทิวงค์ษา นายช่างโยธาปฏิบัติการ    
นางสาววราภรณ์ โอมประพันธ์ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน    
นายอรรถพล ขำทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน