พิมพ์
หมวด: ความรู้ทั่วไป
อ่าน: 407

นายพงศ์พันธ์   จิวสุวรรณ

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เขตสุขภาพที่ 9บุคลาการในงานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 9
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน เบอร์โทร  
นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างาน    
นางสาววัลลียา ว่องวุฒิวงศ์ สถาปนิกชำนาญการ      
นางสาวศิริณายา ศิริลาภ สถาปนิกปฏิบัติการ      
นายอดิศร ผ่องเกษม นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายอภิชาต ผุยคำสิงห์ นายช่างโยธาชำนาญงาน      
นายธนาเวช พุ่มระย้า นายช่างโยธาชำนาญงาน    
นายสมชาย มานะธรรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายกฤษฎา อยู่อินทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน     
นายธวัชชัย คำตา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    
นายอธิป ตรียศ นายช่างศิลป์ปฎิบัติงาน