วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่กองแบบแผน นำทีมโดยนายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงพื้นที่สถานที่จริง ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
เพื่อสอนงานนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ที่บรรจุใหม่ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต
โดยให้เรียนรู้เรื่องลักษณะงานรื้อถอน
ปรับปรุง ซ่อมแซม เขียนแบบ
ออกรายการประกอบแบบและทำราคากลาง
ในโครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่