ประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน 1 รายการ พร้อมราคากลาง