ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "กองเเบบแผน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"