ไฟล์แนบ :
Download this file (211221_041429.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสำหรับผู้บริหาร เขต 1-13 ประจำเดือนตุลาคม 2564[กองแบบแผน]267 kB
Download this file (211221_042130.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 64[กองแบบแผน]225 kB
Download this file (211221_042141.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 64[กองแบบแผน]229 kB
Download this file (240122_095356.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 64[กองแบบแผน]903 kB
Download this file (240122_095414.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 64[กองแบบแผน]882 kB
Download this file (240122_095452.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 64[กองแบบแผน]917 kB
Download this file (240122_095506.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 64[กองแบบแผน]904 kB
Download this file (240122_095528.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 64[กองแบบแผน]918 kB
Download this file (240122_095541.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 64[กองแบบแผน]952 kB
Download this file (240122_095602.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 65[กองแบบแผน]962 kB
Download this file (240122_095612.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 65[กองแบบแผน]938 kB
Download this file (040222_032509.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 65[กองแบบแผน]962 kB
Download this file (040222_032531.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 65[กองแบบแผน]1026 kB
Download this file (210222_051048.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65[กองแบบแผน]907 kB
Download this file (210222_051117.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65[กองแบบแผน]805 kB
Download this file (210222_053151.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65[กองแบบแผน]744 kB
Download this file (180422_043319.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65[กองแบบแผน]1155 kB
Download this file (180422_043452.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 65[กองแบบแผน]1292 kB
Download this file (170522_032410.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนเมษยน 65[กองแบบแผน]1356 kB
Download this file (240622_075806.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม65[กองแบบแผน]819 kB
Download this file (020822_044034.pdf)รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างรายสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน65[กองแบบแผน]4371 kB