ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้อนการทุจริต กองเเบบแผนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565