รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 อัตตรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565