ขอเชิญชวนตอบเเบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)