กองแบบแผนได้จัดทำโครงการ  โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพ แวดล้อม  กองแบบแผนได้ดำเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำผังหลักเพื่อให้สถานบริการสุขภาพมีทิศทางในการพัฒนาตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพและแก้ไขปัญหาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ   อีกทั้งเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้แก่สถานบริการสุขภาพในการดำเนินการจัดทำผังหลักหรือผังบริเวณ  ซึ่งชุดข้อมูลที่ได้มาจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ,มีประสิทธิภาพ  เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีของการทำผังบริเวณและสามารถทำไปต่อยอดในกระบวนการทำงานออกแบบและบริหารงานอาคารได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

          เพื่อนำมาซึ่งการได้ผลลัพธ์ที่ดีในการทำชุดข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปต่อยอดในกระบวนการออกแบบ(ที่เป็นภารกิจของกองแบบแผน)การบริหารจัดการอาคาร(ที่เป็นข้อมูลของสถานบริการสุขภาพจะนำมาใช้งาน)

1.       เพื่อความถูกต้องแม่นยำ  ในขั้นตอนนี้กองแบบแผนได้นำอากาศยานไร้คนขับมาสำรวจและเก็บข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่ในสถานบริการสุขภาพ

2.      เพื่อลดปริมาณของระยะเวลา,งบประมาณและจำนวนบุคลากรที่ใช้ในการทำผังบริเวณการที่อากาศยานไร้คนขับถูกนำมาใช้งานนั้นทำให้การบริหารจัดการทำได้ดีขึ้นในทุกมิติที่กล่าวมา  ทำให้กระบวนการทำผังบริเวณที่มีประสิทธิภาพค่าความคลาดเคลื่อนในระยะไม่เกิน 1-5 เซนติเมตร

3.     เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลพื้นฐานที่แม่นยำสูงทั้งมิติ,ค่าระดับ,กายภาพที่จำเป็นและสามารถนำไปต่อยอดในกระบวน การออกแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรม,ด้านวิศวกรรม,ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

การจัดทำผังบริเวณโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ

1. โรงพยาบาลพิจิตร

ภาพถ่ายทางอากาศ

ผังโรงพยาบาล

ภาพ 3 มิติ 

(โหลดไปเปิดใน PDF จะเป็นภาพ 3D  เฉพาะภาพ 3 มิติ)

 

2. โรงพยาบาลอ่างทอง

ภาพถ่ายทางอากาศ

ผังโรงพยาบาล

ภาพ 3 มิติ

 

3. โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ภาพถ่ายทางอากาศ

ผังโรงพยาบาล

ภาพ 3 มิติ

 

4. โรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน

ภาพถ่ายทางอากาศ

ผังโรงพยาบาล

ภาพ 3 มิติ

(โหลดไปเปิดใน PDF จะเป็นภาพ 3D  เฉพาะภาพ 3 มิติ)

 

5. โรงพยาบาลนครนายก

ภาพถ่ายทางอากาศ

ผังโรงพยาบาล

ภาพ 3 มิติ

(โหลดไปเปิดใน PDF จะเป็นภาพ 3D  เฉพาะภาพ 3 มิติ)