แสดงบัญชีทั้งหมด

2. คำค้นหา :
  

คำอธิบาย : ตัวอย่าง 1. คำค้นหา (จอดรถ 8 ชั้น) ระบบจะค้นหาจากข้อมูลที่มี 3 คำนี้ ในตำแหน่งใดๆ ก็ได้ ในแถว  2. คำค้นหา ("จอดรถ 8 ชั้น") ระบบจะค้นหาคำว่า จอดรถ 8 ชั้น ที่ติดต่อกันและมีคำเว้นวรรคเท่ากัน

ระบบบัญชีก่อสร้างพร้อมใช้
ลำดับ ดู ไฟล์ เลขที่แบบ ชื่ออาคาร รหัสประโยชน์ใช้สอย จำนวนชั้น กxย (ม.) พื้นที่ก่อสร้างแนะนำ (ม.) ประโยชน์ใช้สอย พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) ระยะเวลาก่อสร้าง งวดงาน-งวดเงิน ราคาค่าก่อสร้าง (บาท) ขนาด (เตียง) ระดับ ประเภท หมายเหตุ
1 55

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11009 อาคารคนไข้พิเศษ 24 เตียง D 2 28x44 40x56 1,686 360 6 47,240,400 30 เตียง M2-F3 รพช. แบบมาตรฐาน
2 44

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11103 คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) A 1 8x11 12x16 88 120 3 1,441,600 30 เตียงขึ้นไป S-F1
3 30

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.116ส.ค.63 แบบ/รายการปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินรูปแบบใหม่ (ER-New Normal) ห้องแยกโรคความดันลบ โรงพยาบาลทั่วไป B 1 - - 0 90 2 3,731,200 รพท. แบบปรับปรุงใช้กับแบบเลขที่ 8708/43 หรือแบบใกล้เคียง
4 16

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.115ส.ค.63 แบบ/รายการปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินรูปแบบใหม่ (ER-New Normal) ห้องแยกโรคความดันลบ โรงพยาบาลศูนย์ B 1 - - 0 90 2 2,921,100 รพศ. แบบปรับปรุงใช้กับแบบเลขที่ 10100 หรือแบบใกล้เคียง
5 20

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.114ส.ค.63 แบบ/รายการปรับปรุงห้องผ่าตัดรูปแบบใหม่ (OR-New Normal) ห้องผ่าตัดความดันลบ แบบที่ 2 (แบบมี Ante Rm. 2 ห้อง) C 1 - - 0 90 2 4,299,500 30 เตียงขึ้นไป แบบปรับปรุงใช้กับแบบเลขที่ 8708/43 หรือแบบใกล้เคียง
6 20

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.113ส.ค.63 แบบ/รายการปรับปรุงห้องผ่าตัดรูปแบบใหม่ (OR-New Normal) ห้องผ่าตัดความดันลบ แบบที่ 1 (แบบมี Ante Rm. 1 ห้อง) C 1 - - 0 90 2 4,306,600 แบบปรับปรุงใช้กับแบบเลขที่ 8708/43 หรือแบบใกล้เคียง
7 74

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.45เม.ย.63 ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE A C 1 - - 0 30 1 87,000 30 เตียงขึ้นไป S-F1 รพช.แม่ข่าย แบบปรับปรุง
8 17

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.43เม.ย.63 แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 หอผู้ป่วยพิเศษ ชนิดห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ (AIIR) มีห้องน้ำด้านหน้า D 1 - - 0 45 1 283,000 30 เตียงขึ้นไป S-F1 รพช.แม่ข่าย แบบปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ (ห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง
9 14

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.42เม.ย.63 แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 หอผู้ป่วยวิกฤต ชนิดห้องความดันลบ D 1 - - 0 45 1 8,512,200 30 เตียงขึ้นไป S-F1 โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย แบบปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤติ (ห้องความดันลบ)
10 17

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.41เม.ย.63 แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและกรองอากาศ D 1 - - 24 30 1 791,800 30 เตียงขึ้นไป M1-F3 โรงพยาบาลชุมชน แบบปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ (ห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง
11 7

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.40เม.ย.63 แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ D 1 - - 0 30 1 2,042,500 60 เตียงขึ้นไป M1-F1 โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย แบบปรับปรุง ตึกคนไข้ 60 เตียง แบบเลขที่ 7919(60 เตียง) หรือแบบใกล้เคียง
12 14

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.36มี.ค.63 แบบปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแบบประยุกต์ Modified AIIR (ชนิดห้องน้ำอยู่หลังห้อง) D 1 - - 284 30 1 1,012,100 30 เตียงขึ้นไป M1-F3 โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย แบบปรับปรุง ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 7919 หรือแบบใกล้เคียง
13 12

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.35มี.ค.63 แบบปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ AIIR (ชนิดห้องน้ำอยู่หลังห้อง) D 1 - - 284 45 1 1,601,400 30 เตียงขึ้นไป M1-F3 โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย แบบปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษหรือแบบใกล้เคียง
14 9

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.34มี.ค.63 แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและกรองอากาศ D 1 - - 284 45 2 3,985,100 30 เตียงขึ้นไป M1-F3 โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย แบบปรับปรุง ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 8605 (114 เตียง) แบบเล หรือแบบใกล้เคียง
15 10

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.33มี.ค.63 แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและกรองอากาศ D 1 - - 622 45 1 7,371,100 30 เตียงขึ้นไป M1-F3 โรงพยาบาลชุมชน แบบปรับปรุง ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2713/2530 หรือแบบใกล้เคียง
16 12

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.32มี.ค.63 แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบดูดอากาศและกรองอากาศ D 1 - - 657 20 1 1,000,000 30 เตียงขึ้นไป M1-F3 โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย แบบปรับปรุง ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 8605 (114 เตียง) แบบเลขที่ 9128(120 เตียง) แบบเลขที่ 9073(144 เตียง) แบบเลขที่ 9045(156 เตียง) หรือแบบใกล้เคียง
17 11

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.31มี.ค.63 แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) D 1 - - 0 20 1 110,400 - M1-F3 โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย แบบปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษหรือแบบใกล้เคียง
18 12

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.30มี.ค.63 แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ D 1 - - 622 30 1 3,457,300 30 เตียงขึ้นไป M1-F3 โรงพยาบาลชุมชน แบบปรับปรุง ตึกคนไข้ 30 เตียง แบบเลขที่ 2713/2530 หรือแบบใกล้เคียง
19 20

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
ก.44เม.ย.63 ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ C 1 - - 0 30 1 283,000 30 เตียงขึ้นไป - - แบบปรับปรุง
20 69

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11047 อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น (ระดับปฐมภูมิ) G 2 10X20 520 240 6 4,810,200 - PCC รพ.สต. แบบมาตรฐาน
21 31

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11046 อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) G 1 15x25 27x37 240 210 6 7,136,300 - PCC รพ.สต. แบบมาตรฐาน
22 18

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11045 อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ G 1 22x26 34x38 514 240 6 12,620,600 - PCC รพ.สต. แบบมาตรฐาน
23 24

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11044 อาคารศูนย์สุขภาพองค์รวม G 2 36x42 48x54 2,952 550 14 51,995,300 - M2 โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย แบบมาตรฐาน
24 14

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11028 สุขศาลาพระราชทาน G 1 8x8 20x20 80 120 3 983,500 - PCC รพ.สต. แบบมาตรฐาน PCU/ รพ.สต./ PCC
25 20

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11007 ส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด G 2 24x33 36x45 1,000 280 6 27,803,300 - PCC รพ.สต. ทดแทน แบบเลขที่ 9637 อาคารส่งเสริมสุขภาพและ(แบบแพทย์แผนไทย)
26 25

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10847 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น G 4 22x42 34x54 2,170 365 12 44,882,000 - PCC โรงพยาบาลแม่ข่าย แบบมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
27 24

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10841 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก G 2 40x45 52x57 1,410 450 9 25,005,600 - PCC รพ.สต.
28 6

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10831 อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (ชายแดน)-แบบ ข G 1 9x15 21x37 72 180 4 1,558,575 - PCC รพ.สต. แบบมาตรฐาน รพ.สต./ PCC
29 13

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10830 อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (ชายแดน)-แบบ ก G 1 11x12 23x24 72 180 4 1,663,900 - PCC รพ.สต. แบบมาตรฐาน รพ.สต./ PCC
30 51

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10763 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล G 3 18x23 30x35 652 360 8 11,874,100 - PCC รพ.สต. รพ.สต. ต.บ้านไร่ อ.เทพสวัสดิ์ จ.ชัยภูมิ
31 35

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10410 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน G 1 35x36 47x48 743 390 9 15,657,900 - PCC รพ.สต. แบบมาตรฐาน PCC ระดับอำเภอ/รพ.แม่ข่าย
32 36

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
9638 อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย-จิตเวชและยาเสพติด) G 2 26x27 38x39 773 360 7 13,347,600 - PCC รพ.สต. แบบมาตรฐาน รพ.สต./ PCC
33 20

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
9636 อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) G 2 20x28 855 360 7 11,296,000 - PCC รพ.สต. แบบมาตรฐาน รพ.สต./ PCC
34 26

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
9565 สถานีอนามัยชั้นเดียว G 1 15.50x19.50 170 180 4 2,529,300 - PCC รพ.สต. แบบมาตรฐาน รพ.สต./ PCC
35 21

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10965/A อาคารจอดรถ 8 ชั้น+ระบบบำบัดน้ำเสีย J 8 41x45 53x57 11,964 850 20 121,250,100 - - - 600ลบ.ม./วัน จอดรถ 393 คัน
36 15

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10964 อาคารจอดรถ 5 ชั้น+ระบบบำบัดน้ำเสีย J 5 41x45 53x57 7,326 730 17 88,371,500 - - - 1,000ลบ.ม./วัน จอดรถ 229 คัน
37 42

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10920 โรงจอดรถ 20 คัน J 1 14x38 26x50 330 120 3 2,798,200 - - - จอดรถ 20 คัน
38 10

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10779 อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 ชั้น E 2 10x15 22x27 0 0 0 - - -
39 14

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10628 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด FJ 4 23x42 35x54 2,710 360 8 38,279,800 - - -
40 63

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
9927 โรงจอดรถ J 1 12x~20 24x~32 0 0 0 - - - หลังคาโลหะ หรือ หลังคามุง SLARN
41 20

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
9543 อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ FJ 2 14x27 26x39 450 300 6 8,413,000 30-60 F1 รพช.- แทน 6411
42 25

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
9517 ทางเดินเชื่อม J 1 3 x125 15 0 150 3 4,915,500 - - -
43 7

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
8491 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ACF 3 28x50 40x62 2,426 365 9 31,676,000 - - -
44 9

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
7427/35 เสาธงสูง 20 เมตร J 20 5x5 0 60 1 427,100 - - -
45 25

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
7427 เสาธงสูง 12 เมตร J 12 5x5 0 60 1 127,500 - - -
46 81

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
5419 รั้วตาข่ายถัก J 1 0 60 1 3,280 - - -
47 0 3882/2526 รั้วคอนกรีตบล๊อค J 1 0 120 2 2,240 - - -
48 21

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
2694/ก ทางเชื่อมทั่วไป J 0 150 3 0 - - - ขึ้นอยู่กับระยะทางที่กำหนด
49 46

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
2406 ถนน คสล.(ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) J 1 0 120 2 870 - - -
50 25

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11096 อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต HJ 6 20x28 32x40 2,702 460 14 40,226,300 - - - แทน 10947, 8440 รวม 40 ห้อง
51 30

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11095 อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต HJ 4 20x28 32x40 1,788 400 9 25,520,100 - - - แทน 10948, 9556, 8079 รวม 24 ห้อง
52 35

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11078 บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง HJ 2 12x15 24x27 165 210 6 3,047,100 - - - แทน 9926/53
53 122

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11062 ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว H 3 15x27 27x39 819 360 8 13,687,900 - - - ระดับ 6-8
54 46

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11058 บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ HJ 2 12x12 24x24 100 180 5 1,546,100 - - - ระดับ 7-8 แทน 5338/32
55 64

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11057 บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ HJ 2 9x11 21x23 80 180 5 1,099,700 - - - ระดับ 3-6 แทน 5336/32, 5337/32
56 38

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11056 บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) HJ 2 11x12 23x24 130 180 5 1,694,900 - - - ระดับ 1-2 แทน 5335/32
57 51

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10725 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง H 7 16x35 28x47 3,908 580 15 69,527,500 - - - รวม 96 ห้อง
58 9

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10309 หอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ HJ 7 19x43 31x55 4,644 650 16 71,269,800 - - - รพ.ลำปาง รวม 80 ห้อง
59 20

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
9658 อาคารพักเจ้าหน้าที่ HJ 6 18x36 30x48 2,236 400 12 27,745,300 - - - รพ.ปทุมธานี รวม 22 ห้อง
60 0 11038 อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น E1E2E3E4 5 30x49 42x61 7,487 540 12 138,830,600 S/M1 รพท./รพท.ขนาดเล็ก
61 0 11037 อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น E1E2E3E4 8 30x38 42x50 7,296 720 14 164,683,000 A/S รพศ./รพท.ขนาดใหญ่
62 8

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11019 อาคารนิติเวชกรรม CEF 4 28x34 40x46 3,390 540 12 95,516,300 A รพศ.
63 12

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11013 อาคารตรวจและเก็บศพ E7 1 18x23 30x35 252 180 5 6,583,100 M2/F1 รพช.แม่ข่าย/รพช.
64 28

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11012 อาคารโภชนาการ (รพช.) E1 1 14x26 26x38 327 300 4 5,629,400 F1 รพช.
65 20

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11011 อาคารซักฟอก E2 1 14x24 26x36 225 300 4 7,573,700 F1 รพช.
66 29

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11010 อาคารจ่ายกลาง E4 1 16x28 28x40 336 260 6 9,387,500 F1 รพช.
67 15

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10773 อาคารสนับสนุน(ซักฟอก/ จ่ายกลาง) E 3 30x49 42x61 3,714 540 13 68,554,100 A/S รพศ.
68 17

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10145 อาคารซักฟอกจ่ายกลาง E 2 25x46 37x58 1,950 365 8 41,778,500 M1/M2 รพท.ขนาดเล็ก/รพช.แม่ข่าย
69 61

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10109 อาคารพัสดุ E 2 12x24 24x36 576 300 6 8,646,700 M2/F1 รพช.แม่ข่าย/รพช.
70 52

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11008 อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง D 1 25x43 37x55 936 340 8 28,653,100 30-60 F1 รพช. แทน 2731/26, 2731/30
71 24

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10945 หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น D 7 24x45 36x57 6,184 690 20 150,916,000 200/120 M1/M2 รพท.ขนาดเล็ก/รพช.แม่ข่าย แทน 9045, 9073, 9128/52,
72 85

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10944 หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น D 5 24x45 36x57 4,797 650 14 106,662,600 200/120 M1/M2 รพท.ขนาดเล็ก/รพช.แม่ข่าย แทน 8605, 10650
73 21

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10828 อาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตียง D 1 21x38 33x50 648 300 8 10,821,700 30-60 F1 รพช. รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ
74 40

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10738 อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด D 2 13x56 25x68 2,508 360 8 44,250,000 30-60 F1 รพช.
75 16

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10702 อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น D 10 29x45 41x57 10,255 900 21 214,964,400 300 ขึ้นไป A/S รพศ 212 เตียง
76 14

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11039 อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง CD 8 37X75 49x87 13,087 1,095 28 406,000,000 300 ขึ้นไป A/S รพศ
77 5

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10985 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 ชั้น ACF 2 54x63 66x75 3,888 670 15 87,750,400 120-200 M1/M2 รพท.ขนาดเล็ก/รพช.แม่ข่าย
78 12

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10951 อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค 3 ชั้น C 3 18x38 30x50 1,404 360 11 40,860,000 300 ขึ้นไป S รพท. แทน 10313
79 10

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10405 อาคารสูติกรรม C 1 24x26 36x38 424 320 8 8,318,400 30-60 F1 รพช.
80 9

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10403 อาคารชันสูตร-เอ๊กซ์เรย์ C 1 25X33 37x45 654 320 8 11,521,900 30-60 F1 รพช.
81 6

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
9999 อาคารบ้านคุณพุ่ม ACDFIJ 6+ชั้นใต้ดิน 48x68 60x80 16,680 930 20 361,234,100 300 ขึ้นไป A รพศ แบบเฉพาะที่ (รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต)
82 16

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
8791/53 อาคารคลอด พักผู้ป่วยใน 90 เตียง 4 ชั้น ACD 4 23x39 35x51 2,902 365 9 44,103,400 90 M2 รพช./รพช.แม่ข่าย แทน 8791
83 27

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
11006 อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) ABCE9 2 51x57 63x69 2,696 450 8 61,727,100 90-120 M2 รพช.
84 15

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10984 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ 4 ชั้น ACF 4 64x66 76x78 8,592 720 18 210,317,600 120-200 M1/M2 รพท.ขนาดเล็ก/รพช.แม่ข่าย คลินิกผู้สูงอายุ
85 22

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10976 อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น AEF 6 11x32 23x44 2,085 725 16 82,579,800 120-200 M1/M2 รพท.ขนาดเล็ก/รพช.แม่ข่าย รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
86 15

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10954 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ABCEFJ 3 37x43 49x55 3,580 480 14 70,400,900 150-300 S/M1 รพท./รพท.ขนาดเล็ก รพ. พระนครศรีอยุธยา
87 34

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10946 อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ACF 3 38x43 50x55 2,919 450 10 67,020,300 30-60 F1 รพช. แบบมาตรฐาน (9635)
88 47

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10943 อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น ACF 5 45x56 57x68 9,796 660 16 181,232,600 120-200 M1/M2 รพท.ขนาดเล็ก/รพช.แม่ข่าย แทน 8883
89 15

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10530 อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก ไตเทียมและผ่าตัด ABCJ 3+ชั้นใต้ดิน 45x63 57X75 8,505 540 14 122,147,500 300 ขึ้นไป S รพท. แบบเฉพาะที่ (รพ.หนองคาย)
90 42

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10404 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน B 1 29x32 41x54 480 300 8 8,648,300 30-60 F1 รพช.
91 13

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
10121 อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น ACEF 8+ชั้นใต้ดิน 42x78 54x90 17,000 1,100 30 313,133,000 300 ขึ้นไป S รพท. รพ.ปทุมธานี
92 18

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
8908 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น ABCDFJ 10+ชั้นใต้ดิน 40x44 52x56 19,410 900 20 326,145,900 300 ขึ้นไป A/S รพศ. รพ.หาดใหญ่
93 35

ข้อมูลผู้รับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แบบแปลน
8728 อาคารอุบัติเหตุ BF 2 36x42 48x54 2,020 365 9 31,062,200 60-90 M2/F1 รพช. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช