โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย

 

ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

 

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก